Proces odkoupení společnosti je složitá problematika, ve které se objevuje mnoho dotazů. Na ty nejčastější přinášíme základní odpovědi. Kompletní poradenství a zodpovězení detailních otázek rádi poskytneme formou konzultace. Kontaktujte nás na tel. +420 722 608 348 nebo nám napište.

Nemůže mít pro mě prodej zadlužené firmy negativní následky?

Negativní následky v podobě případného ručení jednatele za závazky společnosti jsou v rámci naší služby právně ošetřeny. Převod podílu na společnosti lze dle zákona učinit kdykoliv v rámci její právní existence. Závazky společnosti se však nepojí s podílem na společnosti, ale se společností jako takovou (identifikovanou číslem – IČO). Pokud má být převod společnosti včetně závazků, pohledávek a dalších aspektů právně ošetřen, je potřeba dalších dokumentů, které podrobnosti převodu specifikují. Samotná změna údajů na obchodním rejstříku nestačí. Veškerá  dokumentace je součastí našeho právního servisu.

Jak probíhá převedení společnosti?

Převedení společnosti je právní úkon s následným notářským ověřením jehož základem je podepsání smlouvy o převodu obchodního podílu. Dále převod pokračuje rozhodnutím společníka nebo valné hromady o změně jednatele, případně názvu a sídla společnosti. Nový statutární orgán (jednatel společnosti) podepíše čestné prohlášení, podpisový vzor a návrh na zápis změn do obchodního rejstříku.

Jak dlouho trvá převedení společnosti?

Převedení společnosti probíhá v kanceláři notáře a trvá 45 minut. Provedené a notářsky ověřené změny ve společnosti do obchodního rejstříku zapíše příslušný soud do 5ti dní.

Na co si dát při převodu společnosti pozor?

Pozor si dejte především při výběru obchodního partnera pro proces převodu společnosti. Samotná právní problematika je složitá a skýtá různé překážky a rizika, které je třeba ošetřit. Pro takto důležitý krok v podnikání volte právně vzdělaného zprostředkovatele, který dokáže ošetřit civilněprávní i trestněprávní rizika.

Jak funguje neomezené ručení jednatele od 1.1.2014?

Od nového roku je v platnosti zákon o obchodních korporacích, který klade mnohem větší nároky na způsob jednání statutárních orgánů společnosti. V případě úpadku společnosti pak soud může na návrh insolvenčního správce nebo věřitele posuzovat, zda člen nebo bývalý člen statutárního orgánu jednal s péčí řádného hospodáře. Těmto tématům se více věnujeme v článcích na téma péče řádného hospodáře a neomezené ručení jednatelů. V rámci této problematiky známe ověřené postupy, kterými lze riziko případného ručení zcela odstranit, případně minimalizovat.