Zvažujete, zda se vám vyplatí odkup firmy ve srovnání s podstoupením rizika případné insolvence? Přinášíme stručný popis obou procesů a vizualizaci, která srovnává časové a finanční aspekty obou variant.

Co říká zákon?

Cílem insolvenčního zákona je uspořádání majetkových poměrů dlužníka k osobám dotčeným jeho úpadkem a co nejvyšší uspokojení věřitelů. Dle tohoto zákona, který je platný od začátku roku 2008 je podnikatel, který se dostal do úpadku, odkázán na dvě možná řešení – konkurz a reorganizaci.

Jak může úpadek vzniknout?

Aby mohl stát zasáhnout do života společnosti formou vyhlášení konkurzu či likvidace, musí se dlužník nacházet v úpadku. Ten může vzniknout dvojím způsobem:

 1. Insolvence (platební neschopnost)
  Dlužník má více věřitelů a peněžité dluhy po splatnosti delší než 30 dnů. Tyto dluhy není schopen plnit.
 2. Předlužení
  Dlužník má více věřitelů a souhrn všech jeho závazků převyšuje souhrn jeho majetku. Přitom se vždy přihlíží k očekávanému stavu budoucího provozu dlužníkova podniku.

Jak by měl dlužník postupovat?

V případě, že dlužník předpokládá, že nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků, musí sám podat insolvenční návrh a zaplatit nevratnou kauci 50.000,- Kč.

Pokud se tak stane, dlužník musí uvést, proč se domnívá, že je v úpadku a podložit to řadou důkazních materiálů. Zákon vyžaduje předložení detailního seznamu majetku, závazků, pohledávek a dalších listin, které jsou následně detailně přezkoumávány.

Zadlužené společnosti je následně vyhlášen úpadek, který je řešen konkurzem. Pro jednatele společnosti na základě těchto řízení vyplyne obvykle oficiální zákaz podnikání a další následky spojené s krachem podnikání.

info-ikonaInformaceNenechávejte problémy na poslední chvíli. Pamatujte, že od nového roku každé rozhodnutí jednatele může být posuzováno, zda bylo učiněno s péčí řádného hospodáře. Volejte ještě dnes na naši nonstop krizovou linku 722 608 348.

Pomyslnou třešničkou na dortu zkrachovalého podnikání, která za sebou zanechá velmi hořkou příchuť, je rozhodnutí o neomezeném ručení jednatele za závazky společnosti.

Toto ručení lze ze zákona požadovat v případech, kdy soud rozhodne o tom, že člen statutárního orgánu nejednal v souladu s péčí řádného hospodáře. V zákoně je toto průlomové ustanovení zakotveno takto:

(1) Soud může na návrh insolvenčního správce nebo věřitele obchodní korporace rozhodnout, že člen nebo bývalý člen jejího statutárního orgánu ručí za splnění jejích povinností, jestliže

a) bylo rozhodnuto, že obchodní korporace je v úpadku, a

b) člen nebo bývalý člen statutárního orgánu obchodní korporace věděli nebo měli a mohli vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné.

(2) Odstavec 1 se nepoužije na člena nebo bývalého člena statutárního orgánu obchodní korporace, kteří byli do funkce prokazatelně ustaveni za účelem odvrácení úpadku nebo jiné nepříznivé hospodářské situace obchodní korporace a svou funkci vykonávali s péčí řádného hospodáře.

Výše napsané řádky mají předat přiblížit esenci celého procesu úpadku společnosti a naznačit o jak komplikovaný, časově a finančně náročný proces se jedná. Pro vizuální srovnání můžete využít tento graf:

Insolvence nebo odkup firmy?
 • Jednatel je povinen podat návrh na zahájení insolvenčního řízení
 • Je vyzván ke složení nevratné kauce 50.000 Kč na náklady řízení
 • Musí předložit detailní seznamy majetku a účetnictví k detailnímu přezkoumání
 • Člen statutárního orgánu se musí účastnit nepříjemných přezkumných jednání
 • Společnosti je vyhlášen úpadek a konkurz
 • Soud bude přezkoumávat zda jste jednali s péčí řádného hospodáře.
 • dle NOZ bude většinou rozhodnuto o odpovědnosti a ručení celým majetkem člena statutárního orgánu
 • Zkontaktujete nás e-mailem nebo na tel. +420 722 608 348
 • Proběhne odborná konzultace . Osobně či prostřednictvím internetové konference
 • Zašleme Vám smluvní dokumentaci ke konzultaci s vaším právníkem
 • Veškerá smluvní dokumentace se notářsky ověří
 • Nenesete nadále za společnost žádnou odpovědnost ani povinnosti

Pokud se Vaše společnost nachází v problémové situaci, kterou vy již ale nemáte energii řešit, máme řešení.

Specializujeme se na odkup firmy v ekonomicky problematické situaci. Formou zprostředkování prodeje společnosti zajistíme převedení obchodního podílu na nového nabyvatele.

Spolupracujeme s mnoha tuzemskými i zahraničními investory, kteří se na problematické společnosti specializují. Následné krizové řízení, revitalizace nebo případná likvidace společnosti se nadále odehrává plně v jejich režii.

Zaulajo vás to? Více informací o službě odkup firmy.