Od nového roku přichází pro firmy nová povinnost ohledně uveřejňování informací na firemních internetových stránkách. Má-li totiž společnost internetové stránky, má povinnost na nich zveřejňovat údaje, které má povinnost uvádět na svých obchodních listinách a další údaje vyžadované zákonem č. 90/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích. Celkově tedy jde především o tyto informace:

  • Jméno
  • Sídlo
  • Údaj o zápisu do veřejného rejstříku

Přesné znění ustanovení § 435 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích a družstvech, je pak následující:

(1) Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten.

(2) Na listině podle odstavce 1 lze uvést i další údaje, nejsou-li způsobilé vyvolat klamavý dojem.

Podnikatelům důrazně doporučujeme si ověřit, zda všechny tyto zákonem požadované údaje skutečně na svých firemních internetových stránkách mají uveřejněné. Při nedodržení této zákonné povinnosti hrozí pokuta až do výše 50.000,- Kč.